Presentacións

Aquí atoparedes as presentacións de todo o módulo de FOL.

Tema 1. A prevención de riscos laborais

Tema 2. Identificación e avaliación de riscos

Tema 3. Planificación da prevención

Tema 4. Medidas de prevención e protección

Tema 5. A relación laboral e o contrato de traballo

Tema 6. Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Tema 7. A Seguridade Social

Tema 8. A participación das persoas traballadoras na empresa

Tema 9. O traballo en equipo

Tema 10. A procura de emprego

Anuncios